top of page

Починаємо реформу, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт України. Ми прагнемо побудувати суспільство освіченого загалу.

Cover 2018.JPG

«Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності».


Закон України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017

nmo-1547_1_1_400x400_p1.jpg

Вступ

 

Проголошена в Україні докорінна освітня реформа має відповісти на глобальні виклики сьогодення та забезпечити розвиток освіти в умовах змін.

 

Школа, бажаючи бути сучасною та відповідати потребам динамічного світу, повинна підготувати учнів до життя в суспільстві, якому необхідні компетентні та конкурентоспроможні громадяни. Перехід усіх ланок освіти на компетентнісно орієнтовану модель спонукає до якісних змін у процесі безперервного професійного розвитку вчителів. Нині суспільство потребує вчителів, які є компетентними, вмотивованими, ІКТ грамотними, здатними до професійної рефлексії, відкритими до змін та новацій нової української школи, готовими допомагати учням розвивати життєві уміння.

 

Процес підготовки та професійного розвитку вчителів вимагає суттєвих змін у змісті вищої педагогічної та післядипломної освіти.

Професійні цінності вчителів

 

Формування сталої системи цінностей особистості, здатної до успішної самореалізації, стає нагальною потребою сьогодення. Цінності є вихідним чинником особистісно-професійного становлення вчителів.

 

Професійні цінності – це орієнтири, на основі яких учителі обирають, опановують і виконують свою професійну діяльність.

 

Учитель/учителька нової української школи:

 • дотримується педагогіки партнерства, що передбачає спілкування, взаємодію та співпрацю між учителями, учнями і батьками;

 • визнає освітні та соціальні цінності сталого розвитку, рівності та справедливості;

 • дотримується принципів демократії й соціальної справедливості через чесну, прозору та інклюзивну практичну діяльність;

 • цінує і поважає різноманіття своєї країни та світу;

 • залучає учнів до вирішення життєвих проблем з метою наближення учіння до реалій життя;

 • поважає та підтримує права усіх учнів, у тому числі право приймати рішення щодо учіння;

 • демонструє свою відкритість, чесність, толерантність і мудрість;

 • критично аналізує свої ставлення та переконання щодо особистісного та професійного розвитку з подальшою їх трансформацією у процес навчання, постійно самовдосконалюється;

 • розвиває культуру довіри і поваги;

 • створює і гарантує безпечне навчальне середовище;

 • мотивує та заохочує до учіння;

 • використовує усі можливості безперервного професійного розвитку.

Життєві уміння 

 

Школа покликана не тільки давати знання, але й допомагати учням розвивати життєві уміння, а саме уміння вчитися, критично мислити, вирішувати проблеми, працювати в команді, спілкуватися, а також навчати способів роботи з інформацією та бути креативним.

Розвиток життєвих умінь не обмежується окремими видами діяльності, натомість має наскрізний характер і є основою для формування ключових компетентностей особистості. Вивчення усіх навчальних предметів забезпечує послідовне та поступове набуття учнями життєвих умінь. Для цього вчителі створюють сприятливі умови, віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому навчанню та добираючи сучасні технології, методи, прийоми.

bottom of page